الکترونیکی1 - سیگارهای الکترونیکی آیا باعث ترک سیگار می شوند؟

سیگارهای الکترونیکی آیا باعث ترک سیگار می شوند؟

سیگارهای الکترونیکی آیا باعث ترک سیگار می شوند؟ آیا استفاده از سیگارهای الکترونیکی جایگزین مناسبی برای ترک سیگار محسوب می شود؟ این سوالی است که ذهن بسیاری از افراد سیگاری و حتی سیاست گذاران را به خود اختصاص داده است. سیگارهای الکترونیکی ابزارهایی هستند که باطری کار میکنند و نیکوتین را تبخیر می کنند. استفاده …

سیگارهای الکترونیکی آیا باعث ترک سیگار می شوند؟ ادامه »