آیا تعامل اجتماعی در درمان کموتراپی تاثیر دارد؟

تاثیر رابطه‌های گروهی اجتماعی در کموتراپی اثر مثبت تعامل اجتماعی بر چگونگی زندگی بر کسی پوشیده نیست، بطوریکه در حوزه سلامت نیز میتواند بر شانس یک فرد برای گذراندن مناسب‌تر مرحله کموتراپی اثر مثبت داشته باشد. با اینکه سرطان همچنان بعنوان یکی از علل و دلایل اساسی مرگ در کل دنیا بحساب میآید نرخ نجات […]

آیا تعامل اجتماعی در درمان کموتراپی تاثیر دارد؟ بیشتر بخوانید »