تعبیر خواب جنایتکاری (خلافکاری) چیست؟

معنی رویای جنایتکاری جنایت کردن در خواب به چه معناست؟   ممکن است نشاندهنده یک وجدان گناه آلود باشد. ممکن است بطور نمادین کسی را نشان دهد که برای شما خوب نیست. ممکن است قسمت سایه شما را بصورت نمادین نشان دهد. ممکن است بطور نمادین نشان دهنده یک عمل غیرقانونی یا غیرمنطقی باشد. ممکن […]

تعبیر خواب جنایتکاری (خلافکاری) چیست؟ بیشتر بخوانید »