تعبیر خواب فرار کردن چیست؟

اغلب، رویاها دویدن و فرار این می توانند نمایانگر فرار از حقیقت یا احساس گریزی در زندگی روزمره و فرار از چیزی در زندگی تان باشند. احساس ناراحتی، ناامنی و ناکافی بودن نیز عاملی معمول است. با این حال، رویاهای اینچنینی می توانند چندین چیز را بسته به چند عامل تعیین کنند.

رویاهای فرار گاهی در اختلالات جسمانی مانند آپنه خواب نیز دیده می شوند

تعبیر خواب فرار کردن چیست؟ بیشتر بخوانید »