ارتباط بین گروه خونی و سرطان

دسته خونی خانواده تان را بدانید چون به منظور پرهیز از مریضی‌ها مهم است. همانطور که در گذشته ذکر شد، در زمینه انتقال و اهدا خون دانستن نوع خون حیاتی است افزون بر این، در حالیکه بیماران همه انواع خون توانایی دارند نوع خون O – RH منفی اخذ (O -)، یک فرد بیمار با […]

ارتباط بین گروه خونی و سرطان بیشتر بخوانید »