چه کنیم که قدمان بلند شود؟

توصیه هایی بافایده برای بلند شدن قامت شما بلند شدن قامت برای بعضی افراد تغییر به یک آرزو شده است چرا که انها به غلط فکر میکنند چون وراثتی کوتاه قامت هستند هیچ تغییری قادر نیستند ایجاد نمایند. در حالیکه با روش‌های اثربخش ورزشی و غذایی توانایی دارند قامت خود را بلندتر از اعضاء دیگر […]

چه کنیم که قدمان بلند شود؟ بیشتر بخوانید »