اختراع خون مصنوعی!

تولید خون تصنعی اتفاقی خیلی پراهمیت در علم پزشکی پژوهندگان امیدوارند خون تصنعی بسازند که قادر باشد مشکل حجم خون‌های اهداییِ رو به کاهش را در شرایط نیاز (هنگام تزریق خون در جراحیها وموقعیت‌های اورژانسی)، التیام و بهبود بخشد و آسان کند. در حال حاضر؛ خونهای تصنعی در دست توسعه هستند که از پرفلوئوروکربن‌ها یا […]

اختراع خون مصنوعی! بیشتر بخوانید »