به تاخیر انداختن پیری با کارهایی ساده

 ایجاد تاخیر در کهنسالی کهنسالی در تعقیب جوانی به وجود می‏ آید، درحقیقت تغییرات و پیدایش کلسترول در جدار عروق است که به تصّلب یا محکم شدن شرایین موسوم است، این یکی از تعریف‏ های‏ کهنسالی است، پس می‏ انرژی گفت که کهنسالی عبارتست از اجتماع کلسترول در جدار عروق تاخیر طی روند کهنسالی حال […]

به تاخیر انداختن پیری با کارهایی ساده بیشتر بخوانید »