مرور برچسب

سرخ شدن، سرخ شدن

تعبیر خواب سرخ شدن صورت چیست؟

تعبیر خواب سرخی صورت تعبیر خواب سرخی صورت چیست ؟ * اگر رنگ صورت خود را پریده دیدید، نشانه بیماری است. صورت ظریف در خواب نشانه برآورده شدن آرزوها است. صورت زشت، بروز غصه و غم است. صورت آرایش کرده برای مردان نشانه شرمساری و تحقیر ولی…
error: Content is protected !!