کدامیک بهتر است؟عینک یا لنز

عینک بزنیم یا از لنز بهره ببریم. بخش زیادی از مریض‌ها به خاص خانمها از گذاشتن عینک، پرهیز می‌ورزند و همواره به دنبال راهی هستند تا عینک را بردارند چنانچه شما از آن گروه از اشخاصی هستید که بدون عینک قادر نیستید محیط اطراف را بخوبی ببینید و در دیدن بقیه اشخاص گرفتار مشکل هستید، […]

کدامیک بهتر است؟عینک یا لنز بیشتر بخوانید »