تعبیر خواب دیدن اسلحه گرم (تفنگ)چیست؟

رویاها و خواب های حاوی تفنگ (سلاح گرم) به چه معناست؟ خواب دیدن در مورد یک تفنگ ممکن است ترس، خشم و تجاوز را در وجود شما نمایان کند؛ یا گاهی ممکن است یک نماد قدرت یا کنترل باشد.  رویا در مورد اسلحه ممکن است نشان دهد شما احساس میکنید که باید از خودتان محافظت […]

تعبیر خواب دیدن اسلحه گرم (تفنگ)چیست؟ بیشتر بخوانید »