خون بیشتر = هوش بیشتر

مغز باهوش‌ها احتیاج به گردش خون زیادتری دارد. افرادی که مغز بزرگ‌تری دارند، هوشمندتر هستند؟ این پرسش با ناشناخته‌های بسیاری همگام است. به عنوان نمونه، هنوز درباره تعریف هوش اختلاف نظر وجود دارد. تازه در حالتی که تعریف معینی از ضریب هوشی را بپذیریم، اختلاف نظر درباره روش مقدار گیری آن به جای خود باقی […]

خون بیشتر = هوش بیشتر بیشتر بخوانید »