گیاهی دریایی برای درمان سرطان

جلبک دونالیلا در مهار سرطان تاثیرگذار است. پژوهندگان دریافتند نوعی جلبک سبز بنام دونالیلا سالینا دارای بتاکاروتن زیادی است که وجود این ماده در این جلبک سبب مهار سرطان میشود. در این قسمت از زیبان یافته‌های پژوهندگان در ارتباط با مهار سرطان با جلبک دو نالیلا را ارائه کرده ایم. مهار سرطان با یاری جلبک […]

گیاهی دریایی برای درمان سرطان بیشتر بخوانید »