تاثیر حمام آب گرم برای دیابتی‌ها

مزیت‌های حمام آب گرم با یک جلسه ممارست مساوی می‌باشد. پژوهشگران با مقدار گیری سوخت و ساز بدن به این جمع بندی رسیده اند که بکارگیری حمام آب گرم به ویژه آب گرم معدنی میتواند برای بدن به منزله یک جلسه ممارست جسمی باشد. پژوهشگران کالج لافبراف انگلیس اعلام کرده اند مقدار کالری سوزانده شده […]

تاثیر حمام آب گرم برای دیابتی‌ها بیشتر بخوانید »