حواس پنج گانه

حواس آدم ۸ گانه است نه پنج گانه یکی از وسائل و ابزارهای شناخت برای آدم «حواس» است آدم دارای حواس متعدد است. گر فرض کنیم آدم فاقد همه حواس باشد فاقد همه شناختها خواهد بود. آدم برای درک، تعامل مناسب و از بین بردن نیازهای خود نیازمند رابطه با محیط اطرف خود میباشد، به […]

حواس پنج گانه بیشتر بخوانید »