نقش آپاندیس در بدن

کار اساسی آپاندیس در بدن ده‌ها سال مردم، آپاندیس را عضوی زائد و زیادی تلقی کرده اند. طبیبان تصور می‌کردند که آپاندیس هیچ فایده‌ای ندارد و جراحان مرتب آن‌ها را درمی آوردند و مردم هم بدون آپاندیس مشکلی نداشتند. محققان سرانجام موفق شده اند کارکرد اساسی آپاندیس را دریابند تا عنوان «بی خاصیتی محض» از […]

نقش آپاندیس در بدن بیشتر بخوانید »