نکاتی را که قبل از نصف کردن قرص باید رعایت کنیم

می‌توانید قرص را به دو نیم تقسیم کنید؟ باید افرادی را دیده باشید که قرص را به دو نیم تقسیم میکنند و قسمتی از آن را می‌خورند و بخش دیگری را برای بعد نگاه میدارند آیا این کار درست است؟ زمانی از داروخانه قرصی را می‌گیرید که دز آن افزون‌تر از حد نیاز است، مانند […]

نکاتی را که قبل از نصف کردن قرص باید رعایت کنیم بیشتر بخوانید »