مقدار استاندارد خواب روزانه

چه میزان چرت بزنید تا سر حال شوید. آیا در زمینه فواید خواب نیمروزی اطلاعی دارید؟ عقیده شما در خصوص چرت پس از ظهر چیست؟ چه میزان در بین روز می‌خوابید؟ هرگز مهلت چنین کاری را دارید؟ چنانچه این شانس را دارید که قادر باشید در بین روز چرت کوتاهی بزنید که خوشا به حالتان! […]

مقدار استاندارد خواب روزانه بیشتر بخوانید »